ПУП

Услугата по изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) е идеална за собственици на земи, инвеститори и строители, които планират строителни проекти и имат нужда от разрешение за строеж в съответствие с местните норми и закони. С изготвянето на ПУП, вие може да оптимизирате използването и стойността на своя имот.

Предимства:
Оптимизация на имота: Чрез детайлно планиране, ПУП помага за максимално използване на поземления имот, увеличавайки неговата стойност и потенциал за развитие.
Привличане на инвестиции: ПУП може да подобри инвестиционните намерения за района, като може да привлече инвеститори и строители, интересуващи се от развитието на добре планирана земя.
Регулаторна сигурност: ПУП осигурява ясни насоки и правила за застрояване, което гарантира съответствие с местните устройствени закони и норми.

Пакетът включва:

  • Консултация с архитект
  • ПУП-ПРЗ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
  • ПУП-ПУР план за улична регулация – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
  • ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне;
  • ПУП – мотивирано предложение;
  • ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива

300 €

*посочената цена е за проект без ДДС.

Нещо със звездички